Preventief Medisch Onderzoek: de PGC

 

 

Waarom een PMO?

Waarom zou je een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uitvoeren? Elke organisatie met medewerkers is wettelijk verplicht om die periodiek een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Met een PMO breng je de gezondheidssituatie van jouw medewerkers en organisatie in kaart. Zo weten zij en jij wat te doen om die te verbeteren. Dit zorgt uiteindelijk voor fittere medewerkers, een grotere inzetbaarheid, meer productiviteit en een lager ziekteverzuim.

De Persoonlijke Gezondheidscheck van &niped is een compleet, betaalbaar en wetenschappelijk onderbouwd PMO-instrument, dat voldoet aan de eisen van de Arbowet.

Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de medewerkers na het doen van een Persoonlijke Gezondheidscheck actie onderneemt om zijn of haar gezondheid te verbeteren. Dat leidt tot een gemiddelde daling van het ziekteverzuim met 20 procent*.

Kort en bondig: dit is wat iedere organisatie moet weten over het preventief medisch onderzoek:

 1. Elke organisatie met medewerkers is wettelijk verplicht om die periodiek een preventief medisch onderzoek aan te bieden.
 2. Met een PMO brengt u de gezondheidssituatie van jouw medewerkers en organisatie in kaart, zodat zij en jij weten wat te doen om die te verbeteren.
 3. Een goed uitgevoerd PMO zorgt voor fittere medewerkers, een grotere inzetbaarheid, meer productiviteit en een lager ziekteverzuim.
 4. Het PMO is bedoeld voor alle werkende mensen (en dus niet alleen voor medewerkers die klachten hebben of zwaar werk doen).
 5. Deelname is voor medewerkers vrijwillig (tenzij daar in de CAO andere afspraken over zijn gemaakt).
 6. De privacy van de deelnemers is gegarandeerd; een werkgever krijgt nooit informatie over individuele medewerkers te zien.
 7. De werknemersvertegenwoordiging mag mede bepalen hoe vaak een organisatie het PMO uitvoert.

 

Wat is een PMO precies?

Het preventief medisch onderzoek vindt zijn oorsprong in de Arbowet. In artikel 18 van de wet staat dat:

''de werkgever de werknemers periodiek in de gelegenheid stelt een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.''

Een heel beknopte tekst in een verder uitgebreide wet. Wat precies te onderzoeken of hoe vaak dat te doen, is aan werkgevers en werknemers. Ze spreken dat af op brancheniveau (in de CAO) of binnen het bedrijf. De specifieke risico’s in de branche of organisatie zijn daarbij leidend.

Wat betekent dat concreet?

Een PMO bestaat uit:

 • Een werknemersonderzoek. (Een (online) vragenlijst, eventueel aangevuld met lichamelijk en/of laboratoriumonderzoek).
 • Feedback aan de werknemers over hun gezondheidssituatie en -risico’s.
 • Advies aan de werknemers over hoe ze hun gezondheid kunnen verbeteren.
 • Bij voldoende deelnemers een (geanonimiseerde) bedrijfsrapportage over hoe de gezondheid van het personeel ervoor staat.

In de praktijk komt het er meestal op neer dat een PMO verschillende gezondheidsrisico’s in kaart brengt, die het functioneren van medewerkers beïnvloeden. De risico’s kunnen te maken hebben met het werk, maar ook met de leefstijl van medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan (werk)stress, RSI, overgewicht, klachten van het bewegingsapparaat (zoals rugklachten) en een te hoog cholesterol.

Overigens geeft een PMO alleen een indicatie van de gezondheidstoestand van medewerkers. Ziektes constateren of diagnoses stellen kan en mag de uitvoerder van een PMO niet, daar zijn artsen voor.

 

Wat levert een PMO ons bedrijf op?

Het is een praktisch hulpmiddel om de gezondheid en het welzijn van jouw medewerkers te monitoren, en ze te helpen om gezonder te leven. Een soort APK-check voor jouw organisatie en medewerkers, kortom. Fitte medewerkers die lekker in hun vel zitten, zijn productiever en melden zich minder vaak ziek. Daar ben jij als werkgever direct bij gebaat. Al is het maar omdat één verzuimdag al snel 250 euro kost.

De (geanonimiseerde) informatie op bedrijfsniveau helpt je bij het vormgeven van jouw HR-beleid. Met als doel: ziekte(verzuim) voorkomen en de duurzame inzetbaarheid en productiviteit van jouw mensen vergroten. Bovendien geef je met het PMO invulling aan goed werkgeverschap. En dat zorgt weer voor gemotiveerde, betrokken en loyale medewerkers.

 

Waarom Preventief Medisch Onderzoek (PMO)?

Is zo’n PMO verplicht?

Ja, ongeacht het aantal medewerkers in de organisatie. Je kunt er zelf het initiatief voor nemen. Als die aanwezig is, kan ook de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging jou als werkgever om een PMO vragen. Individuele werknemers mogen dat eveneens, rechtstreeks bij jou, of via de vertrouwenspersoon van het bedrijf.

 

Wie voert het PMO uit?

Dat kan &niped uitstekend voor je doen. De Persoonlijke Gezondheidscheck van &niped is een compleet, betaalbaar en wetenschappelijk onderbouwd PMO-instrument, dat voldoet aan de eisen van de Arbowet.

 

Wat zegt de Arbowet over het Preventief Medisch Onderzoek?

Met ingang van 1 juli 2017 paste de overheid de Arbowet op verschillende punten aan om preventie te stimuleren en de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening te vergroten. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen vind je hier. Wat betreft het PMO verandert er in principe niets. Maar omdat preventie met de nieuwe wet nog belangrijker wordt, zullen waarschijnlijk meer werkgevers een PMO willen (laten) doen.

 

Voor wie is het PMO bedoeld?

Voor alle werkende mensen, van de portier en de schoonmaker tot de ICT-er en de manager. Dus niet alleen voor ouderen, of medewerkers die zwaar lichamelijk werk doen. Jong of oud, met of zonder gezondheidsklachten, aan het werk of verzuimend: alle medewerkers hebben recht op een PMO.

 

Wat zijn de voordelen voor onze medewerkers?

Medewerkers kunnen gemakkelijk, kosteloos en anoniem inzicht krijgen in hun gezondheid, en de eventuele risico’s die ze lopen. Bovendien ontvangen ze advies-op-maat over wat ze kunnen doen om de situatie te verbeteren. Uit onderzoek van &niped onder deelnemers aan de Persoonlijke Gezondheidscheck blijkt dat 60% procent daarmee daadwerkelijk aan de slag gaat.

Overigens is deelname aan een PMO voor medewerkers vrijwillig, tenzij daar in de CAO andere afspraken over zijn gemaakt.

 

Hoe zit het met de privacy?

Die is 100 procent gewaarborgd. Individuele gezondheidsgegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Een werkgever krijgt daar nooit en te nimmer inzage in. Een PMO moet bovendien voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze bepaalt dat gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, en regelt onder andere de wijze van opslag en de bewaringstermijn.

Alleen bij voldoende deelnemers kan een werkgever een geanonimiseerde macroreportage van de uitkomsten ontvangen. De gegevens hierin zijn op geen enkele manier herleidbaar naar individuele medewerkers.

 

Hoe vaak moet ons bedrijf een Preventief Medisch Onderzoek laten doen?

Zoals gezegd staat daarover niets in de wet. Afhankelijk van de arbeidsomstandigheden en het ziekteverzuim in jouw organisatie kan dat bijvoorbeeld jaarlijks, of eens in de twee of drie jaar. Je besluit dat samen met uw ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Zij hebben instemmingsrecht over de frequentie. Bij het ontbreken van een OR of PVT hebben de werknemers adviesrecht.

 

Wie bepaalt wat erin komt?

De werkgever, in overleg met de bedrijfsarts, preventiemedewerker en werknemers(vertegenwoordiging).

 

Wat zijn de kosten?

Die zijn afhankelijk van de uitgebreidheid van het onderzoek en de macrorapportage. De basismodule van de Persoonlijke Gezondheidscheck van &niped is al uit te voeren vanaf € 38,- per medewerker. Dit is gemakkelijk uit te breiden met fysieke metingen; cholesterol, diabetes, bloeddruk en BMI. Hoe groter het aantal personeelsleden, hoe lager de prijs. Dit bedrag is flink lager dan wat arbodiensten en veel andere marktpartijen voor een PMO vragen. Meer over de kosten van een PMO lees je hier.

 

Is goedkoop dan geen duurkoop?

Integendeel! Een van de redenen dat &niped de kosten laag kan houden, is het zeer uitgebreide e-healthplatform, en daaraan gekoppeld de vergevorderde mogelijkheden voor data-analyse. De Persoonlijke Gezondheidscheck is de standaard voor preventief medisch onderzoek in Nederland. Wetenschappelijk onderbouwd, en ontwikkeld in samenwerking met tal van artsen- en gezondheidsorganisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), de Hartstichting, de Nierstichtng, het Longfonds en het Diabetesfonds.

 

Referentie:
* Niessen, M. A., Kraaijenhagen, R. A., Dijkgraaf, M. G., Van Pelt, D., Van Kalken, C. K., & Peek, N. (2012). Impact of a Web-based worksite health promotion program on absenteeism. Journal of occupational and environmental medicine54(4), 404-408.

Liever telefonisch contact?

Onze adviseurs staan voor u klaar.

annabel-rond

Annabel Splinter

In samenwerking met