&Niped

PMO verplicht? Dat zit zo:

Elke organisatie is wettelijk verplicht om medewerkers periodiek een medisch onderzoek aan te bieden, dat zich richt op het beperken van de gezondheidsrisico's die het werk met zich meebrengt. Met het PMO of PAGO voldoe je hieraan.

Offerte aanvragen

Een Preventief Medisch Onderzoek verplicht?

Ja; een PMO of PAGO is verplicht. Dit onderzoek moet minimaal de risico's die uit de RI&E zijn gebleken onderzoeken. Met een PMO breng je de gezondheidssituatie van jouw medewerkers en organisatie in kaart. Zo weten zij en jij wat te doen om die te verbeteren. Dit zorgt uiteindelijk voor fittere medewerkers, een grotere inzetbaarheid, meer productiviteit en een lager ziekteverzuim.

Kort en bondig

Dit is wat iedere organisatie moet weten over het preventief medisch onderzoek:

 1. Elke organisatie met medewerkers is wettelijk verplicht om periodiek een (preventief) medisch onderzoek aan te bieden.
 2. Met een PMO breng je de gezondheidssituatie van jouw medewerkers en organisatie in kaart, zodat die verbeterd kan worden.
 3. Een goed uitgevoerd PMO zorgt voor fittere medewerkers, grotere inzetbaarheid, lager ziekteverzuim en meer productiviteit.
 4. Door minstens de risicofactoren uit jouw RI&E te onderzoeken voldoe je met het PMO aan de wettelijke verplichting.
 5. Het PMO is bedoeld voor alle werkenden; niet alleen voor medewerkers die klachten hebben of zwaar werk doen.
 6. Deelname is voor medewerkers vrijwillig, tenzij daar in de CAO andere afspraken over zijn gemaakt.
 7. De privacy van de deelnemers is gegarandeerd; een werkgever krijgt nooit informatie over individuele medewerkers te zien.
 8. De werknemersvertegenwoordiging mag mede bepalen hoe vaak een organisatie het PMO uitvoert.

Wat zegt de Arbowet over het PMO?

Het preventief medisch onderzoek vindt zijn oorsprong in de Arbowet. Met de Arbowet wil de overheid preventie stimuleren en de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening te vergroten. In artikel 18 van de wet staat dat:

"De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken."

Een heel beknopte tekst in een verder uitgebreide wet. Wat precies te onderzoeken of hoe vaak dat te doen, is aan werkgevers en werknemers. Ze spreken dat af op brancheniveau (in de CAO) of binnen het bedrijf. De specifieke risico’s in de branche of organisatie zijn daarbij leidend.

Lees meer in ons artikel wat is een PMO?

Wat betekent dat concreet?

In de praktijk komt het er meestal op neer dat het onderzoek verschillende gezondheidsrisico’s in kaart brengt, die het functioneren van medewerkers beïnvloeden. De risico’s kunnen te maken hebben met het werk, maar ook met de leefstijl van medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan (werk)stress, RSI, overgewicht, klachten van het bewegingsapparaat (zoals rugklachten) en een te hoog cholesterol. Dat is een belangrijk verschil tussen het PMO en PAGO.

Het bestaat uit:

 • Een medewerkersonderzoek: een (online) vragenlijst, eventueel aangevuld met lichamelijke metingen en/of labtesten.
 • Feedback aan de medewerkers over hun gezondheidssituatie en -risico’s.
 • Advies aan de medewerkers over hoe ze hun gezondheid kunnen verbeteren.
 • Bij voldoende deelnemers een (geanonimiseerde) groepsrapportage over hoe de gezondheid van het personeel ervoor staat.

Overigens geeft een PMO alleen een indicatie van de gezondheidstoestand van medewerkers. Ziektes constateren of diagnoses stellen kan en mag de uitvoerder van een PMO niet; daar zijn artsen voor.

Wat levert een PMO ons bedrijf op?

Los van de verplichting is het onderzoek een praktisch hulpmiddel om de gezondheid en het welzijn van jouw medewerkers te monitoren, en ze te helpen om gezonder te leven. Een soort APK-check voor jouw bedrijf en de medewerkers. Fitte medewerkers die lekker in hun vel zitten, zijn productiever en melden zich minder vaak ziek. Daar ben je als werkgever direct bij gebaat. Al is het maar omdat één verzuimdag al snel €250 kost.

De (geanonimiseerde) informatie op bedrijfsniveau helpt je bij het vormgeven van jouw HR-beleid. Met als doel: ziekte(verzuim) voorkomen en de duurzame inzetbaarheid en productiviteit van jouw mensen vergroten. Bovendien geef je met het PMO invulling aan goed werkgeverschap. En dat zorgt weer voor gemotiveerde, betrokken en loyale medewerkers.

Wat is er precies verplicht?

Het periodiek aanbieden van een medisch onderzoek gericht op arbeidgerelateerde gezondheidsrisico's is een wettelijke verplichting; ongeacht het aantal medewerkers in jouw organisatie. Het gaat minstens om een PAGO, toch is het PMO het aanbevolen onderzoek vanuit de NVAB. Je kunt er zelf het initiatief voor nemen. Indien er een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging aanwezig is, kan ook deze jou als werkgever om een onderzoek vragen. Individuele werknemers mogen dat eveneens. Rechtstreeks bij jou, of via de vertrouwenspersoon van de organisatie.

Met het PMO van niped voldoe je aan de pmo verplichting en ontvang je veel inzicht in de gezondheid van jouw organisatie

Wie voert het PMO uit?

&niped kan het PMO uitstekend voor jou doen. De Persoonlijke Gezondheidscheck van &niped is een compleet, betaalbaar en wetenschappelijk onderbouwd PMO-instrument, dat voldoet aan de eisen van de Arbowet.

Voor wie is het PMO bedoeld?

Voor alle werkende mensen. Van de portier en de schoonmaker, tot de ICT-er en de manager. Dus niet alleen voor ouderen, of medewerkers die zwaar lichamelijk werk doen. Jong of oud, met of zonder gezondheidsklachten, aan het werk of verzuimend: alle medewerkers hebben recht op een PMO. Ook wanneer medewerkers al onder behandeling zijn van een arts is het een waardevolle vinger aan de pols.

Wat zijn de voordelen voor onze medewerkers?

Ook voor de medewerkers zijn er veel voordelen. Medewerkers kunnen met het PMO gemakkelijk, kosteloos en anoniem inzicht krijgen in hun gezondheid, en de eventuele risico’s die ze lopen. Bovendien ontvangen ze advies op maat over wat ze kunnen doen om de situatie te verbeteren. Overigens is deelname aan een PMO voor medewerkers vrijwillig, tenzij daar in jouw CAO andere afspraken over zijn gemaakt.

Uit onderzoek van &niped onder deelnemers aan de Persoonlijke Gezondheidscheck blijkt dat 64% van hen na de check gemotiveerd is om aan de slag te gaan met zijn of haar gezondheid. Zo verbetert 76% hun voedingspatroon en gaat 59% meer bewegen met de tips uit de check!

Download PMO Whitepaper

Gezonde en vitale medewerkers zijn gelukkiger en presteren beter.

Download whitepaper

Hoe jij ervoor zorgt dat medewerkers gemotiveerd zijn om te werken aan gezondheid

Wat de basisprincipes van efficiënte ziektepreventie zijn

Waar je op moet letten bij het kiezen van een geschikte gezondheidscheck

brochure-pmo

Hoe zit het met de privacy?

Die is honderd procent gewaarborgd. Individuele gezondheidsgegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Een werkgever krijgt daar nooit inzage in. Een PMO is bovendien verplicht te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze bepaalt dat gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, en regelt onder andere de wijze van opslag en de bewaringstermijn. Meer hierover lees je in ons blog over de informatiebeveiliging bij &niped.

Alleen bij voldoende deelnemers kan een werkgever een geanonimiseerde macroreportage van de uitkomsten ontvangen. De gegevens hierin zijn op geen enkele manier herleidbaar naar individuele medewerkers.

Hoe vaak moet ons bedrijf een Preventief Medisch Onderzoek laten doen?

Zoals gezegd staat daarover niets in de wet. Afhankelijk van de arbeidsomstandigheden en het ziekteverzuim in jouw organisatie kan dat bijvoorbeeld jaarlijks, of eens in de twee of drie jaar. Je besluit dat samen met uw ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Zij hebben instemmingsrecht over de frequentie. Bij het ontbreken van een OR of PVT hebben de medewerkers adviesrecht.

Wie bepaalt wat erin komt?

De werkgever, in overleg met de bedrijfsarts, preventiemedewerker en werknemers(vertegenwoordiging). Een risico inventarisatie- en evaluatie (RI&E) kan helpen de richting te bepalen.

Wat zijn de kosten?

Die zijn afhankelijk van de uitgebreidheid van het onderzoek en de macrorapportage. De Persoonlijke Gezondheidscheck van &niped is al uit te voeren vanaf €23,50 per medewerker. Daarbij zijn ook nog fysieke metingen mogelijk; cholesterol, diabetes, bloeddruk en BMI. Hoe groter het aantal personeelsleden, hoe lager de prijs. Dit bedrag is flink lager dan wat arbodiensten en veel andere marktpartijen voor een PMO vragen. Meer hierover lees je in ons blog over de kosten van een PMO.

Is goedkoop dan geen duurkoop?

Integendeel! Een van de redenen dat &niped de kosten laag kan houden, is het zeer uitgebreide e-healthplatform, en daaraan gekoppeld de vergevorderde mogelijkheden voor data-analyse. De Persoonlijke Gezondheidscheck is de standaard voor preventief medisch onderzoek in Nederland. Wetenschappelijk onderbouwd, en ontwikkeld in samenwerking met tal van artsen- en gezondheidsorganisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), de Hartstichting, de Nierstichtng, het Longfonds en het Diabetesfonds.

 

Referentie:

* Niessen, M. A., Kraaijenhagen, R. A., Dijkgraaf, M. G., Van Pelt, D., Van Kalken, C. K., & Peek, N. (2012). Impact of a Web-based worksite health promotion program on absenteeism. Journal of occupational and environmental medicine54(4), 404-408.

In samenwerking met

Direct contact?

Onze adviseurs staan voor je klaar om je alles te vertellen over het Preventief Medisch Onderzoek.