Leveringsvoorwaarden

 

Algemene leveringsvoorwaarden
NIPED Prevention BV

 

1. DEFINITIES

A. Afnemer: de wederpartij van NIPED, zijnde een organisatie of onderneming die met NIPED contracteert om zijn medewerkers de PGC te kunnen aanbieden.
B. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van de PGC om zicht te krijgen op de eigen gezondheid en mogelijkheden deze te handhaven of verbeteren.
C. Gebruikersvoorwaarden: voorwaarden die de Gebruiker accepteert voor gebruik van de PGC en waarin hij onder meer wordt geïnformeerd over doel en werkwijze van de PGC en waarin hem zogenaamd informed consent wordt gevraagd voor het beoogde gebruik (inclusief beperkingen) van zijn geanonimiseerde of gepseudonimiseerde data voor wetenschappelijk onderzoek.
D. NIPED Prevention: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NIPED Prevention B.V., kantoorhoudende te Naritaweg 70, te 1043 BZ Amsterdam.
E. Overeenkomst: de overeenkomst tussen NIPED Prevention en Afnemer met betrekking tot de levering van de PGC door NIPED.
F. Persoonlijke Gezondheidscheck of PGC: wetenschappelijk onderbouwd multimodulair preventief gezondheidsonderzoek met behulp van een e-Health applicatie, gebaseerd op geïntegreerde risicoprofilering en interventiematching.
G. Persoonsgegevens: gegevens die zijn te herleiden tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen.
H. Privacyverklaring: de informatie die NIPED aan iedere Gebruiker verschaft omtrent gebruik en bescherming van Persoonsgegevens
I: Voorwaarden: deze algemene voorwaarden met betrekking tot de levering door NIPED Prevention van de PGC en bijbehorende services.

2. TOEPASSELIJKHEID

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen NIPED Prevention en een Afnemer met betrekking tot de PGC, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
B. Afwijkingen van deze Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn als deze schriftelijk door NIPED Prevention zijn bevestigd. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
C. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. NIPED Prevention en de Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

A. De dienstverlening van NIPED Prevention bestaat uit het aanbod en de uitvoering van de Persoonlijke Gezondheidscheck, zoals nader beschreven in de Overeenkomst.
B. Alle offertes en aanbiedingen van NIPED Prevention zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
C. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
D. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is NIPED Prevention daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij NIPED Prevention en Afnemer een en ander schriftelijk overeengekomen zijn.
E. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
F. Bij een meerjarige samenwerking wordt korting gegeven wanneer tenminste 30% van het totale personeelsbestand nogmaals wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de check. Bij een samenwerking van drie jaar (twee keer) krijgen de medewerkers de check twee keer aangeboden. Bij een samenwerking van vijf jaar is dit drie keer.

4. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

A. De Overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de offerte door de Afnemer of een schriftelijke bevestiging van NIPED Prevention van een opdracht/order van een Afnemer.
B. Door acceptatie van de Overeenkomst door de Afnemer geeft deze aan voldoende geïnformeerd te zijn over de inhoud en de draagwijdte van de door NIPED Prevention aan te bieden diensten.
C. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
D. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
E. Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk hebben bevestigd.
F. NIPED Prevention heeft het recht het aanbod te herroepen, zolang als de Afnemer het aanbod nog niet heeft aanvaard. Alle transacties worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien zich tussentijds prijsverhogingen voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van een verhoging van rechten, accijnzen, fabrieksprijzen, grondstoffen, vrachtkosten, wijzigingen der valutaverhoudingen of soortgelijke factoren, is de opdrachtnemer gerechtigd het prijsverschil door te berekenen aan de opdrachtgever, die zijnerzijds het recht heeft binnen vijf dagen na de kennisgeving de verstrekte opdracht terug te geven en te volstaan met het vergoeden van het reeds door de opdrachtnemer gepresteerde op basis van de eerder overeengekomen prijzen.

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

A. NIPED Prevention gaat de Overeenkomst aan vanuit een professionele en onafhankelijke opstelling. De wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd geschiedt in overleg met de Afnemer.
B. NIPED Prevention zal de Overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogens, conform de vereisten van goed vakmanschap. NIPED Prevention geeft echter geen garanties op specifieke te verkrijgen resultaten.
C. NIPED Prevention behoudt zich het recht voor de aanbieding en samenstelling van de diensten (waaronder maar niet beperkt tot de basismodule) te allen tijde aan te passen. In het voorkomende geval zal zij de Gebruiker hiervan binnen redelijke termijn voorafgaande op de hoogte te brengen via een vermelding op de website. Tevens verstuurt zij Afnemer hierover een mededeling.
D. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft NIPED Prevention het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, echter zonder enige verantwoordelijkheid, zoals beschreven in deze Voorwaarden, over te dragen.
E. De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NIPED Prevention aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan NIPED Prevention worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NIPED Prevention zijn verstrekt, heeft NIPED Prevention het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening te brengen.
F. Op de behandeling van eventuele klachten voortvloeiende uit de Overeenkomst of over de uitvoering van de Persoonlijke Gezondheidscheck, daaronder begrepen klachten over bij de uitvoering van de Persoonlijke Gezondheidscheck door NIPED Prevention ingeschakelde derden, is het door NIPED Prevention gehanteerde Protocol Klachtenbehandeling van toepassing.
G. Indien in de overeenkomst gekozen is voor uitvoeren van de metingen door middel van de checkbox, zal &niped éénmalig een checkbox verzenden naar de deelnemer indien de oorzaak van de reden van de nasturing te wijten is aan (de tekortkoming van) de diensten van &niped. Indien bij dezelfde deelnemer een nieuwe checkbox verzonden dient te worden, op verzoek van de deelnemer, of wanneer de oorzaak van de nasturing aan de uitvoering van de deelnemer ligt, zijn deze kosten voor de Afnemer.
H. De checkbox wordt alleen verstuurd naar adressen in Nederland en de retourenveloppe naar het laboratorium is alleen geldig vanuit Nederland.
I. De hard-copy instructies in de checkbox zijn alleen Nederlandstalig. Voor Engelstalige instructies wordt verwezen naar een digitale instructie.
J. NIPED Prevention behoudt zich het recht de afnemer in te schrijven voor de nieuwsbrief na aanvaarding van de overeenkomst.
K. Indien de startdatum korter dan 1 maand voor de afgesproken startdatum gewijzigd dient te worden, is NIPED Prevention genoodzaakt de opstartkosten nogmaals in rekening te brengen.
L. Voorwaarden checkpoint op locatie (indien van toepassing):

  • De kosten zijn per dagdeel en per &niped medewerker.
  • Indien de &niped medewerker(s) langer aanwezig dienen te zijn op locatie dan vooraf is afgesproken, dan zal een extra dagdeel in rekening worden gebracht.
  • Indien er meer hulp bij registratie en/of invullen van de vragenlijst gewenst is, kunnen er minder medewerkers per dagdeel worden ingedeeld.
  • Samen met u worden de checkpoint(s) gepland, indien na het vaststellen van deze planning de checkpoint(s) door u worden gewijzigd zullen wij voor de extra werkzaamheden die hier voor nodig zijn meerkosten in rekening brengen.
  • Indien het checkpoint op locatie binnen vier werkdagen wordt geannuleerd, zullen wij 100% van de kosten in rekening brengen.
  • Met elkaar zijn we ervoor verantwoordelijk om de mogelijke opties om de checkpoint te bezoeken zo maximaal mogelijk te benutten.

 

6. VERTROUWELIJKHEID, GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

A. NIPED Prevention en Afnemer zullen geheimhouding betrachten tegenover derden met betrekking tot alle gegevens en kennis omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de andere partij, waarvan het vertrouwelijke karakter uitdrukkelijk is vermeld of uit de aard van de informatie is op te maken, en waarvan zij, hun medewerkers of voor hen werkzame derden bij de totstandkoming en/of uitvoering van deze Overeenkomst kennis nemen.
B. NIPED Prevention en Afnemer zullen hun medewerkers en/of voor hen werkzame derden er nadrukkelijk op wijzen dat zij op geen enkele wijze, direct noch indirect, noch mondeling, noch in geschrift, noch anderszins, enige gegevens met betrekking tot of voortvloeiend uit hun relatie met de andere partij aan derden bekend mogen maken, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
C. NIPED Prevention stelt persoonlijke informatie van de Gebruiker aan de Persoonlijke Gezondheidscheck niet beschikbaar aan derden die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn, tenzij NIPED Prevention daartoe wettelijk of door een uitspraak van de rechter verplicht zou worden.
D. Als dit voortvloeit uit de Overeenkomst stelt NIPED Prevention Persoonsgegevens van Gebruikers uitsluitend in niet tot de particulier herleidbare vorm aan Afnemer beschikbaar en uitsluitend met als doel om een beeld te geven van de algemene gezondheidssituatie van de medewerkers van Afnemer.
E. NIPED Prevention heeft het recht in haar communicatie (online en offline) te vermelden dat Afnemer klant is van NIPED Prevention en de Persoonlijke Gezondheidscheck heeft aangeboden aan haar medewerkers of verzekerden.
F. NIPED Prevention gaat zorgvuldig om met de opslag en verwerking van Persoonsgegevens van Gebruikers en informeert hen hierover in de Privacyverklaring. Tevens vraagt NIPED Prevention iedere Gebruiker akkoord te gaan met de Gebruikersvoorwaarden. Voor de uitgebreide toelichting rondom de privacy en beveiliging van Persoonsgegevens en doeleinden voor verwerking wordt verwezen naar: https://niped.nl/privacyverklaring/

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

A. NIPED Prevention is intellectueel eigenaar van de Persoonlijke Gezondheidscheck (Nederlands octrooi van 16 maart 2006, nr 1027047) en van diverse daarmee samenhangende producten, diensten, merk- en domeinnamen.
B. NIPED Prevention is als intellectueel eigenaar van de Persoonlijke Gezondheidscheck gerechtigd om zonder toestemming of voorafgaand overleg (echter met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.C) modificaties en verbeteringen in de PGC en daarmee verbonden producten en diensten aan te brengen voor zover dit noodzakelijk is op grond van gewijzigde wetenschappelijke inzichten, ten behoeve van een blijvende adequate uitvoering of indien het NIPED Prevention daartoe op grond van wetgeving of rechterlijke uitspraak gehouden is.
C. Afnemer onthoudt zich van enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van NIPED Prevention met betrekking tot de PGC en hij staat ervoor in dat zijn medewerkers-Gebruikers zich eveneens van enige inbreuk op deze rechten onthouden.

8. TARIEVEN EN FACTURATIE

A. De tarieven voor de dienstverlening door NIPED met betrekking tot de PGC zijn gebaseerd op de meest recente NIPED Prevention tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de desbetreffende dienstverlening.
B. NIPED Prevention factureert volgens de overeenkomst afgesproken facturatiewijze en stappen.
C. De factuur zal verzonden worden naar de bestemming die Afnemer heeft opgegeven bij de aanvraag van de dienstverlening. Afnemer stelt NIPED Prevention tijdig op de hoogte van eventuele wijzigingen daaromtrent.
D. NIPED Prevention hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.
E. Een Gebruiker wordt bij de Afnemer in rekening gebracht op het moment dat deze zijn/haar registratie heeft voltooid en daarmee dus direct of elk moment daarna de check kan beginnen en afronden.
F. Indien er meer diensten worden afgenomen dan in de overeenkomst overeengekomen, en/of als er meer genodigden worden aangeschreven dan in de overeenkomst aangegeven, dan worden deze in de laatste factuur verrekend.
G. De kosten zullen niet worden gecrediteerd wanneer er minder Gebruikers deelnemen dan afgesproken zoals omschreven in de offerte.
H. NIPED Prevention indexeert haar prijzen jaarlijks volgens CPI-index.
I. Bij een meerjarige samenwerking vindt de facturatie voor jaar dat de check opnieuw wordt aangeboden plaats nadat de afspraken voor de nieuwe meting zijn gemaakt door NIPED Prevention en Afnemer.

9. DUUR EN BEËINDIGING

A. De Overeenkomst heeft de duur die daarin is expliciet bepaald. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde duur is, bezitten beide partijen het recht de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van zes (6) maanden.
B. Daarnaast bezit NIPED Prevention het recht om de Overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te beëindigen ten aanzien van de Afnemer wanneer zij hiertoe een objectieve noodzaak ziet. Onder objectieve noodzaak is begrepen, zonder beperkt te zijn tot de volgende situaties:

-           Indien NIPED Prevention tijdens de Overeenkomst redenen heeft om te veronderstellen dat de gegevens van de Afnemer vals, inaccuraat of verouderd zijn;
-           Schending van de huidige Voorwaarden door de Afnemer;
-           In het geval NIPED Prevention ontdekt dat de Overeenkomst met de Afnemer is gebaseerd op foutieve informatie van de Afnemer.
-           Indien de Afnemer in gebreke blijft om zijn uitstaande facturen aan NIPED Prevention tijdig of volledig te betalen en hiervoor niet alsnog zorgdraagt binnen een daartoe gestelde redelijke termijn;
-           In het geval van een (dreigend) faillissement of surséance van betaling van de Afnemer.
C. Indien na goedkeuring van deze voorwaarden annulering plaatsvindt, vóór het moment van uitnodigen, wordt 30% van het offertebedrag in rekening gebracht. Ná het moment van uitnodigen is annulering niet meer mogelijk en vindt de facturering als overeengekomen plaats, tenzij NIPED Prevention op enigerlei wijze in gebreke is gebleven met de uitvoering van de Overeenkomst.
D. De artikelen 6, 7, 11 en 12 blijven na het einde of de beëindiging van de Overeenkomst onverkort van kracht.
E. Indien Afnemer een meerjarige samenwerking heeft getekend maar niet uitvoert, wordt het kortingspercentage dat eerder is doorgevoerd keer in rekening gebracht, plus 10% van het totaalbedrag van de eerste offerte als ‘boete’ voor deze contractontbindring.

10. OVERMACHT

A. Elke partij zal niet gehouden zijn aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst indien, voor zo lang en in zoverre als het niet nakomen van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van overmacht, zoals natuurrampen, oorlog, binnenlandse opstand, rechterlijk bevel, of andere oorzaken redelijkerwijs buiten hun controle liggend, mits het bestaan en eindigen van een dergelijke situatie door de getroffen partij per omgaande aan de andere partij gemeld wordt.
B. Indien de overmacht situatie voortduurt voor een periode van langer dan vier weken zullen de partijen gezamenlijk een besluit nemen over eventueel te ondernemen acties, waaronder maar niet beperkt tot eventuele beëindiging van de Overeenkomst.

11. AANSPRAKELIJKHEID

A. Indien NIPED Prevention aansprakelijk mocht zijn uit hoofde van de Overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
B. NIPED Prevention geeft bij de uitvoering van de Overeenkomst of van de Persoonlijke Gezondheidscheck, op geen enkele wijze een medische garantie af.
C. NIPED Prevention is niet aansprakelijk voor medische complicaties dan wel enige andere vorm van letsel of schade bij een Gebruiker, tenzij deze schade te wijten is aan grove schuld, ernstige nalatigheid of het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, de deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd, door NIPED Prevention of van door NIPED Prevention bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
D. NIPED Prevention is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vervolgschade eventueel voortvloeiende uit of verband houdende met het aanbod of de uitvoering van de PGC, tenzij deze schade te wijten is aan grove schuld, ernstige nalatigheid of het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, de deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd, door NIPED Prevention.
E. NIPED Prevention is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de Afnemer of Gebruiker door NIPED Prevention verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd of doordat de Afnemer of Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie, gegevens of bescheiden aan NIPED Prevention heeft verstrekt.
F. De aansprakelijkheid van NIPED Prevention onder de Overeenkomst is in ieder geval steeds beperkt tot EUR 2.500.000,00 (tweeënhalf miljoen euro).

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

A. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NIPED Prevention partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
B. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van NIPED Prevention, die tot de competentie van de Rechtbank behoren is uitsluitend de Rechtbank Amsterdam bevoegd.
C. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.